Een optimale ontwikkeling voor ieder kind

Wij zetten ons in voor een ononderbroken ontwikkeling van een kleuter naar een 12-jarige leerling die klaar is voor het voortgezet onderwijs.

Wij werken met een continurooster dat rust en structuur geeft in de dag. De leerkrachten eten samen met de leerlingen in de klas, daarna is er tijd om buiten te spelen.

Wij geven les via Expliciete Directe Instructie, de EDI-methode. Dit betekent dat wij voordoen en stapsgewijs de leerlingen leren om het zelf te doen. Leerlingen worden steeds actief betrokken in dit leerproces.

Wij gebruiken moderne lesmethoden en leermiddelen. Leerlingen in een groep krijgen dezelfde basisstof aangeboden. Daarnaast geeft de leerkracht persoonlijke aandacht aan extra instructie of extra uitdaging voor leerlingen die dat nodig hebben. Zo krijgt elk kind wat het nodig heeft en houden we rekening met verschillen.

Wat betekent dit voor de kleuters?

Kleuters verkennen de wereld spelenderwijs. Ons onderwijs aan kleuters is thematisch opgebouwd en sluit aan bij hun belevingswereld. Zo leren zij al spelend alles wat ze nodig hebben om door te kunnen gaan naar groep 3.

Wat betekent dit voor kinderen van 6-12 jaar?

Bij de oudere kinderen ligt het accent op het leren van basisvaardigheden. Zo besteden we in groep 3 veel tijd aan technisch lezen. In de hogere leerjaren gaat het vooral om het begrijpend lezen. De andere kennisgebieden die uitgebreid aan de orde komen zijn Nederlandse taal, Engels, rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, milieu- en gezondheidseducatie en techniek.
We leren kinderen omgaan met informatie zoeken en verwerken. Daarvoor maken we gebruik van chromebooks en geschikte software.

Bewegingsonderwijs en expressie activiteiten

In samenwerking met het HPC in Zetten bieden wij een doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs aan voor groep 3 t/m 8. De kinderen sporten wekelijks een hele middag en leren door de jaren heen allerlei sportieve technieken en vaardigheden.
Onze methode Blink voor ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’, geeft veel ruimte voor een creatieve verwerking van de lesstof en het presenteren van werk aan anderen.

Extra zorg

Sommige kinderen hebben meer zorg nodig. Wij bieden die zorg aan de instructietafel in de groep en door de inzet van onze onderwijsassistent. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen die in de groep of in de plusgroep. Zo krijgt ieder kind de individuele aandacht die het verdient.

Tijdens de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling. Daarvoor maken wij gebruik van observaties, methodetoetsen en DIA-toetsen. Onze intern begeleidster ondersteunt het team in het geven van de juiste zorg. Zij is voor extra leerlingzorg ook het aanspreekpunt voor ouders.

Bijlage(s)