Ons onderwijs

Laatst aangepast op 03 oktober 2016

 

Meer informatie over ons onderwijs is tevens terug te vinden in onze schoolgids.

Een optimale ontwikkeling voor ieder kind

Wij zetten ons gezamenlijk in voor een ononderbroken ontwikkeling van de al spelend lerende kleuter naar een zelfstandige 12-jarige leerling met optimale aansluitingsmogelijkheden voor het voortgezet onderwijs.

Veel van onze activiteiten zijn erop gericht de kinderen een aantal basisvaardigheden te leren. Denk bijvoorbeeld aan goed leren praten, lezen, schrijven, rekenen en leren kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Maar ook creatieve vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn een onmisbaar onderdeel van ons onderwijs.

Wij gebruiken moderne lesmethoden en leermiddelen die gebaseerd zijn op de nieuwste onderwijskundige inzichten en die voldoen aan de kwaliteitsnorm die de overheid stelt. Ons uitgangspunt is dat leerlingen van één groep dezelfde basisstof aangeboden krijgen. Dat geeft de leerkracht ruimte om ook persoonlijke aandacht te besteden zowel aan de zwakkere als aan de betere leerling.

Onze school is een algemeen christelijke school. Dit betekent dat we er naar streven dat de christelijke waarden en normen in ons onderwijs herkenbaar zijn. Zo willen we respectvol met elkaar omgaan en samenwerken. Binnen ons levensbeschouwelijk onderwijs gaan we uit van wat mensen, komende vanuit verschillende tradities, met elkaar verbindt. Alle leerlingen (en hun ouders) met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen zijn van harte welkom op onze school.

Wat betekent dit voor de jongste kinderen (4-6 jaar)?

Bij de jongste kinderen wordt de wereld spelenderwijs verkend. Vanzelfsprekend sluiten wij daarbij nauw aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Wij begeleiden ze in de taalvorming, muzikale vorming, bewegingsonderwijs, spel e.d.

Wat doen we met de oudere kinderen (6-12 jaar)?

Bij de oudere kinderen ligt het accent steeds meer op het leren van basisvaardigheden. Zo besteden we in groep 3 veel tijd aan technisch lezen. Met onze methode Veilig leren lezen (nieuwste versie) kunnen we snelle lezers vlot verder helpen en langzame lezers veel hulp bieden. In de hogere leerjaren gaat het vooral om het begrijpend lezen. De andere kennisgebieden die uitgebreid aan de orde komen zijn o.a. Nederlandse taal, Engels, rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, milieu- en gezondheidseducatie en techniek.

Bewegingsonderwijs en expressie activiteiten

Muzikale vorming, tekenen, handvaardigheid, dramatische, dansante en culturele vorming. Bij deze vakgebieden kiezen wij in principe jaarlijks voor een vakleerkracht-consulent voor een van deze vakken. Onder leiding van deze docent herijken we dat vakgebied en komen samen weer tot een nieuwe doorgaande lijn. Verder is er o.a. een schoolorkestje en worden er tussen de herfst- en de meivakantie na schooltijd wekelijks blokfluitlessen en schaaklessen gegeven.

Extra zorg

Sommige kinderen hebben meer zorg nodig. Wij bieden die zorg aan de instructietafel tijdens het zelfstandig werken in de eigen groep, door de inzet van onze onderwijsassistent (groep 3 en 4) en met de hulp van onze remedial teacher (groep 1 t/m 8). Zo krijgt ieder kind de individuele aandacht die het verdient. Tijdens de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen nauwgezet in hun ontwikkeling. Daarvoor maken wij gebruik van observatielijsten en allerlei toetsen (o.a. CITO). De gegevens bewaren we in een leerlingdossier.